“เมื่อเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สำหรับชีวิตประ […]