“ในช่วงวิกฤตที่เราเองไม่สามารถออกไปหาเงินได้ เราก็ยังมี […]